Ungas psykiska ohälsa måste tas på allvar

När landstingsstyrelsen sammanträdde den 9 maj stod den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i centrum. Det var revisorerna som hade granskat landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Den sammanfattande bedömningen var ”att det inte finns ett fullt ut välfungerande samarbete och samverkan mellan landstinget och länets kommuner”.

Granskningen visar att vården för barn och unga med psykisk ohälsa inte fungerar tillräckligt bra. Landstinget har också väntetider till Barn- och ungdomspsykiatrin. Här måste det ske förbättringar för de ungas skull. Revisorerna konstaterar visserligen att det finns en struktur för samarbete på ledningsnivå genom Länsgemensam ledning men att skolan och elevhälsan saknas i detta samarbete vilket är mycket oroande. Fler unga riskerar på sikt att hamna i svår psykisk ohälsa om vi inte kan hjälpa dem i tid. Därför måste samarbetet mellan skolan och sjukvården stärkas.

Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att åtgärda de brister som revisionen funnit i vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Alliansen ställde, till skillnad från majoriteten, tydliga krav på vad svaret ska innehålla i landstingsstyrelsen. De synpunkter som framfördes är särskilt viktiga att leva upp till i en tid av kraftigt ökande psykisk ohälsa i de yngre åldrarna i befolkningen. Samtliga förslag från Alliansen blev dock nedröstade. Fullmäktige fattade redan förra året beslut om att undersöka förutsättningarna att utveckla samverkan mellan landstinget och den kommunala elevhälsan i syfte att underlätta kontinuitet och helhetsperspektiv kring elevernas fysiska, psykiska och psykosociala hälsoutveckling. Alliansen vill därför veta vad den styrande majoriteten har gjort sedan dess för att verkställa beslutet och varför det fortfarande finns brister.

Landstingsalliansen delar också revisorernas uppfattning att det behöver skapas en väg in till hjälp vid psykisk ohälsa. Det måste bli enklare att hitta hjälp på rätt nivå i den vårdlabyrint som finns och slippa onödigt bollande mellan olika aktörer. Därför vill Alliansen att landstinget i samverkan med länets kommuner tar fram ett förslag till en telefonmottagning eller en särskild app för att underlätta för barn och ungdomar att få vägledning och därmed rätt hjälp i tid. Vidare vill Alliansen att det läggs särskild vikt vid att samtliga avtal och överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner inom området ska ses över och uppdateras. Detta gäller särskilt arbetet på lokal och verksamhetsnära nivå och hur informationsöverföringen mellan olika aktörer kan förbättras.

Landstingsstyrelsen ska senast den 31 oktober lämna ett svar på revisorernas granskning. Vår målsättning är att det då ska finnas en annan majoritet i landstinget som tar frågorna på större allvar och är beredd att vidta nödvändiga åtgärder.

Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd

 

 

 

Annonser
Etiketter:
%d bloggare gillar detta: