Archive for ‘Alliansen’

14 augusti, 2018

Alliansens valmanifest 2018

Idag har vi presenterat vår gemensamma valplattform för en bättre sjukvård och ett livskraftigt Kalmar län. Det är ett tydligt besked till väljarna som de kan ta ställning till innan valdagen. Den rödgröna landstingsmajoriteten, ledda av Anders Henriksson (S), lämnar inga sådana besked förrän efter den 9 september.

Valplattformen:
Alliansens valplattform 2018

Valfoldern:
Alliansen folder 2018

 

Annonser
27 februari, 2018

Alliansen kräver bättre infrastruktur

Alliansen samlades under måndagen till ett seminarium om infrastrukturen i länet. Annelie Sjöstedt, vd för börsnoterade Kalmarföretaget Electra, berättade om sin verksamhet och vilka infrastruktursatsningar Elektra vill se för att kunna utvecklas. Lina Andersdotter, Regionförbundet Kalmar län, redogjorde för hur regionförbundet arbetar med transportplanering. Deltagarna fick också en dragning om Södras verksamhet och hur den påverkas av nationella och regionala infrastruktursatsningar. Den nationella transportplanen beslutas under våren.

– Företagen Electra och Södra illustrerar väl behovet av bättre vägar och järnvägar i sydöstra Sverige för fler jobb och tillväxt, men det är trögt i föret att få den rödgröna regeringen att se till behoven i hela landet. De fastnar mest i storstadsområdet i sina satsningar, säger Anders Åkesson (C), riksdagsledamot från Kalmar.

– Förbättrade kommunikationer är en av de viktigaste frågorna för att öka konkurrenskraften hos länets företag. Med tanke på de konkurrensnackdelar som företagen lider av idag på grund av brister i länets infrastruktur, är det märkligt att den rödgröna regeringen inte tycks se behoven, säger Harald Hjalmarsson (M), oppositionsråd i Västerviks kommun, riksdagskandidat och vice ordförande i regionförbundet.

– Länet är styvmoderligt behandlat när det gäller infrastruktur. Det tar en extra dag för en företagare här att få fram en vara jämfört med konkurrenter i exempelvis Västsverige. Utan livskraftiga företag går länet miste om både arbetstillfällen och skatteintäkter. Alliansen vill med dagens seminarium visa att vi tar situationen på allvar och vill arbeta för att de som bor och verkar i Kalmar län ska ha likvärdiga villkor, säger Åke Nilsson (KD), kommunpolitiker i Hultsfred och ledamot i regionförbundsstyrelsen.

– Ett fungerande väg- och tågnät är avgörande för länets utveckling. Utan investeringar i infrastrukturen försvinner företagen och det blir svårare för våra invånare att pendla till arbete, studier och att ta sig till fritidsaktiviteter. Regeringen måste inse att det bor folk även på östkusten, och att även vi behöver motorvägar, elektrifierade tågbanor och säkrare trafiklösningar, säger Mathias Karlsson (L) från Oskarshamn, ledamot i regionförbundet och riksdagskandidat.

 

27 oktober, 2015

Alliansens budget för 2016

Dags att gasa – och bromsa

Vårt budgetförslag för nästa år innehåller satsningar som överstiger den rödgröna landstingsmajoritetens satsningar med 18,5 Mkr. Större delen går till primärvården och hälsocentralerna ute i länet. Samtidigt tar vi i tid krafttag mot landstingets försämrade ekonomi och presenterar åtgärder för att landstinget ska nå tillbaka till ekonomisk balans. Vi lägger flera förslag för att åtgärda rekryteringsproblemen och minska väntetiderna i vården.

 Majoriteten saknar svar på landstingets utmaningar och deras budgetförslag är en säker väg till panikåtgärder, minskad tillgängligheten i vården och fler skattehöjningar.

– De rödgröna sticker huvudet i sanden och hoppas att underskotten ska försvinna. En enda mening ägnar man åt detta i sin budget, och överlåter åt tjänstemännen att försöka effektivisera. Så har man gjort i flera år, men underskotten har ökat. Att fortsätta med den metoden är verklighetsfrånvänt. Ute i verkligheten växer budgetunderskottet i länets sjukvård med 16 miljoner kronor i månaden, säger Christer Jonsson (C)

– Genom ett utökat vårdval och fler utförare kan väntetiderna till olika behandlingar och insatser minska. Vi vill öppna upp för att ge patienterna fler valmöjligheter vad gäller exempelvis starroperationer och andra sjukhusspecialiteter, utprovning av hörapparater, logoped och hudvårdsspecialister. Nuvarande väntetider leder till att i övrigt friska personer riskerar försämrad livskvalitet, säger Elin Landerdahl (M)

– Vi satsar 15 Mkr mer än majoriteten på primärvården och hälsocentralerna. Genom att kunna erbjuda bättre villkor för läkare och sjuksköterskor runt om i länet kan man minska på inhyrd personal. Vi vill att länets invånare ska slippa möta en ny okänd läkare vid varje besök, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Landstinget måste bli en mer attraktiv arbetsgivare för att klara framtida bemanning. Det blir vi genom att erbjuda fler möjlighet till fast anställning istället för vikariat, heltid istället för deltid och lönetillägg i svårrekryterade yrken och på orter där det till exempel är svårt att hitta läkare till hälsocentralerna. Landstinget ska också erbjuda en anställningsgaranti till nyutexaminerade sjuksköterskor som genomgått sin utbildning i länet, säger Pierre Edström (FP).

Våra tio viktigaste förslag

 • Satsning med 15 Mkr till primärvården
 • Satsning med 3 Mkr på avskaffade avgifter vid förebyggande hälsovård
 • Satsning med 0,5 Mkr på kulturen
 • Anställningsgaranti för nyutbildade sjuksköterskor
 • Särskild landsbygdsatsning i hälsovalet
 • Utveckla vårdval med fler utförare så att till exempel utprovning av hörapparat kan ske inom vårdgarantins 90 dagar
 • Familjecentral i alla länets kommuner senast 2019
 • Utveckla en morgondagens vårdavdelning för äldre
 • Testa äldremottagningar i primärvården
 • Avveckla deltiden i vården

Våra satsningar 2016

 • Primärvården: ​ ​15 Mkr
 • Förebyggande hälsoundersökning​ 3 Mkr
 • Kultur: ​ ​0,5 Mkr

Besparingar och ökade intäkter 2016

 • Kostnadsbesparande åtgärder inom administration, service och HSF: ​50 Mkr
 • Ökad kostnadstäckning, kollektivtrafiken: ​20 Mkr
 • Intäkter från såld vård:​5 Mkr

Du kan läsa hela budgeten här:

Budgetförslag 2016

Samt en mer lättläst och publik förklaring här:

Förklaring till budget 2016

 

Etiketter: ,
23 april, 2014

Fyra åtgärder för bättre lungcancervård

Socialstyrelsens öppna jämförelser har visat att cancervården i landet inte är jämlik. Väntetiderna från diagnos till behandling skiljer sig mycket åt mellan landstingen. För en av de allvarligaste cancerformerna, lungcancer, hamnar vårt landsting på absolut sistaplats. Här får lungcancerpatienter vänta längst i landet på behandling. Insatserna för en bättre lungcancervård måste öka.

Nyligen presenterade regeringen en satsning på 2 miljarder kronor över fyra år för att förkorta väntetiderna inom cancervården. För landstinget i Kalmar län innebär det 12 miljoner kronor om året. Nu presenterar vi fyra förslag som ska förbättra lungcancervården och korta väntetiderna i Kalmar län.

Förstärk bemanningen på lungkliniken
Den redovisning vi hade för sjukhusdelegationen talar för att man behöver resurser till minst en specialist till, det kan vi nu avsätta resurser till.
– En avgörande faktor för att kunna minska väntetiderna inom lungcancervården är tillgången till specialistläkare. Vi måste se över och förstärka bemanningen på våra lungkliniker, säger Pierre Edström (FP)

Ställ krav på Östergötlands landsting att klara PET/CT-analyserna
Idag är ett skäl till väntetiderna att PET/CT i Östergötland (de sköter detta åt oss) inte hinner med utan har för långa väntetider. Här behöver vi inom ramen för regionsamarbetet ta initiativ för att komma till rätta med detta.
– Vi måste ställa högre krav på Östergötlands landsting som sköter analyserna åt oss. Deras väntetider är alldeles för långa och det går ut över våra patienter, säger Johan Gustafsson (M).

Skapa snabbspår för lungcancerpatienter
Vi behöver skapa en tydligt snitslad bana som funkar som snabbspår för lungcancerpatienterna. Idag är glappen mellan olika steg för stora. Här behöver vi ställa krav på att en sådan modell ska fram.
– De långa väntetider som idag existerar är oacceptabla och måste kraftfullt förkortas, säger Christer Jonsson (C).

Rökfritt län 2020
Detta är ett initiativ som landstinget ska ta med andra aktörer. 85-90 procent av alla lungcancerfall är rökrelaterade.
– År 2020 ska det förebyggande arbetet vara så framgångsrikt att inga nya personer börjar röka. År 2025 är målet att alla rökare i länet ska ha fått motivation och hjälp att sluta röka, säger Gudrun Brunegård (KD).

Pressmeddelande 4 punkter för bättre lungcancervård

Underlag presskonferens lungcancervård