Valplattform 2014

Det ska vara gott att leva i Kalmar län

Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när och hur vården ska utföras. Det ska vara enkelt och smidigt att hitta rätt i vården. Alliansen vill ta ansvar för att vården i Kalmar län får högre kvalitet och att skattepengarna används så effektivt som möjligt. Vi ska ligga i framkant när det gäller morgondagens utmaningar.

Alliansen vill att landstinget ska ta sin del av ansvaret för utvecklingen av länet. Det kräver en väl utbyggd kollektivtrafik för närtrafik samt arbets- och studiependling som knyter ihop länet och förbättrar pendlingsmöjligheterna till grannlänen.

Alliansen vill se god tillgänglighet till kultur och utbildning i hela länet. Våra folkhögskolor ska fortsätta att vara platser där människor kan och får växa.

En närmare vård – så nära dig som möjligt

Det har de senaste åren skett en centralisering av vård i Kalmar län. Många får åka allt längre för vårdinsatser och det är ojämlikt. Vi vill förstärka den nära vården och satsa på vård som kommer hem till dig.

 • Skapa möjlighet att få vardagssjukvård utförd på mindre orter i samverkan med kommunerna, genom att använda till exempel äldreboenden i mindre orter som mottagningsplats.
 • Öka möjligheterna att träffa en sjukhusspecialist på hälsocentralerna runt om i länet. Det är feltänkt att man alltid ska behöva åka till sjukhuset för sådana besök.
 • För att skapa nära vård och för att öka möjligheterna för dig att välja bör möjligheten att öppna filialer stöttas mer.
 • Minska väntetiderna för dig som åker längst med sjukresor och införa en modell för länsfärdtjänst. Det är inte rimligt att du som åker längst med sjukresa också alltid ska behöva vänta längst. Vi behöver knyta ihop länet även för dem med färdtjänsträtt och göra det enklare att åka inom länet. Därför behövs en modell för länsfärdtjänst.
 • Det är en stor brist att inte alla familjer erbjuds att gå till en familjecentral. Under de närmaste åren måste familjecentraler inrättas i alla kommuner.

 

 

God bemanning skapar trygghet för patienten

För att kunna erbjuda dig en hälso- och sjukvård med korta köer och hög kvalitet är det nödvändigt att det finns tillgång till personal. Kompetens och engagemang skapar förtroende hos patienten. Under de närmaste åren står landstinget inför stora pensionsavgångar. Rekryteringsarbetet kommer därför att bli en stor utmaning.

 

 • Mer tid ska finnas för mötet mellan dig som patient och vårdpersonalen. Därför ska den administrativa bördan för vårdpersonalen minska.
 • Införa ett upplägg för specialistutbildning för sjuksköterskor, som motsvarar läkarnas specialistutbildning, med full lön under utbildningen där praktik varvas med teoriavsnitt.
 • Alla tjänster som utlyses bör vara heltidstjänster. Dessa bör också i större utsträckning än nu utlysas som tillsvidaretjänster. Det gör landstinget till en attraktivare arbetsgivare.
 • För att du ska få en säker vård och en fast läkarkontakt måste beroendet av hyrpersonal minimeras. I rekryteringsarbetet ska löneinstrumentet kunna användas effektivare. Äldre medarbetare ska uppmuntras att jobba kvar med särskilda förmåner.
 • För att klara framtidens behov behöver landstinget inrätta fler utbildningstjänster för läkare så att fler kan bli färdiga specialister.

Vård på dina villkor

Alliansen står på din sida. Vi står upp mot byråkrati och krångliga regelverk och sätter dig som patient först. Din rätt att välja och påverka din egen vårdsituation är viktig för oss.

 

 • Informationen om dina möjligheter att välja vård i ett annat landsting eller land ska vara tydlig och lättillgänglig.
 • Du ska bara behöva ringa ett telefonnummer för att hamna rätt i sjukvården. Vi kallar det En väg in.
 • Tidsbokningssystemet ska vara patientvänligt. Du ska ha möjlighet att boka tid upp till tre månader i förväg på din hälsocentral.
 • Du ska ha tillgång till din journal på nätet.
 • Du ska kunna lista dig på en hälsocentral inom fyra mils radie från din kommun och få sjukresa dit. Idag gäller den möjligheten bara för hälsocentraler inom din kommun.

 

 

Äldre Är vårdens VIP-kunder

I Kalmar län finns det större andel äldre än i något annat län. Därför ska den personal du möter ha särskild kompetens och kunna möta dina behov. Detta är särskilt viktigt för de mest sköra äldre som har omfattande och sammansatta vårdbehov. De ska vara landstingets VIP-kunder.

 

 • All personal du möter ska ha hög kompetens om åldrandet och åldrandets sjukdomar. Därför vill vi satsa på utbildning och fortbildning av all personal.
 • Det ska finnas äldreteam på alla länets sjukhus. På akuten ska det finnas ett VIP-spår för äldre. Äldreläkare ska fungera som rådgivare till andra kliniker.
 • Om du är över 75 år ska du bjudas in till förebyggande hälsokontroller.
 • På hälsocentralerna ska det finnas kontaktsjuksköterskor för de mest sjuka och kroniskt sjuka äldre.
 • Kunskapen om äldres psykiska ohälsa behöver bli bättre för att du ska få bättre vård. Om du är äldre och mår dåligt ska du ha lika stor rätt till samtalsbehandling som yngre personer.

Snabbare och bättre cancervård

Du som tvingas vänta på ett besked om du har cancer eller ej genomgår något av det värsta en människa kan uppleva. Att veta att det är cancer och tvingas vänta ytterligare en lång tid på behandling är ännu värre. Vi vill satsa mer resurser på länets cancervård. Landstinget ska senast 2015 uppnå väntetidsmålet på max fyra veckor från misstanke till behandling.

 

 • Vi vill införa en garanti för att du ska få bästa vården. Då måste landstinget följa de nationella riktlinjerna för olika cancerdiagnoser.
 • Skapa kliniska center i Kalmar och i Västervik för att du som patient ska få snabbare diagnosticering och behandling. Det underlättar för dig som patient, minskar ovissheten och gör tiden från misstanke till behandling så kort som möjlig.
 • Lungcancer går att förebygga. Idag är 85-90 procent av lungcancerfallen rökrelaterade. Länet ska vara rökfritt år 2025. Landstinget ska ta initiativ till samarbete med andra aktörer för att ingen ska börja röka.
 • I Västervik ska det finnas en särskild enhet för vård i livets slutskede. Det är en fråga om jämlik vård då både Kalmar och Oskarshamn redan har särskilda palliativa enheter.
 • Bemanningen inom cancervården behöver förstärkas. Fler specialister behövs.

 

 

Det här är Alliansen

Vi är fyra partier som samarbetar för att medborgarna i Kalmar län ska få den bästa sjukvården och kollektivtrafiken. Tillsammans bildar vi Alliansen i Kalmar läns landsting. Vi står på individens sida mot byråkrati, systemtänkande och kollektivism. Alliansen förenas i tanken om individens frihet, kunskap och okränkbara värde. Vår ambition är en köfri och nära vård som attraherar personal med god kompetens och är av medicinsk toppkvalitet. Mot oss står socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister och sverigedemokrater. För dem är det byråkratiska maskineriet viktigare än individens behov och de klumpar ihop människor i grupper.

Kontaktuppgifter

Christer Jonsson (C), vice ordförande i landstingsstyrelsen Tel 0480-841 38                 e-post christer.jonsson@ltkalmar.se

Johan Gustafsson (M), landstingsråd Tel 0480-842 82                 e-post johan.gustafsson@ltkalmar.se

Gudrun Brunegård (KD), landstingsråd Tel 0480-848 26                 e-post gudrun.brunegard@ltkalmar.se

Pierre Edström (FP), landstingsråd Tel 0480-842 84                 e-post pierre.edstrom@ltkalmar.se

Hemsida: www.landstingsallians.wordpress.com/

Facebook:www.facebook.com/landstingsalliansen

 

Annonser
%d bloggare gillar detta: