21 maj, 2018

Alliansens budgetriktlinjer för 2019

Idag presenterar vi våra budgetriktlinjer för 2019, måhända ett dokument med ett lite trist namn, men med viss betydelse för länets framtid. Det talar nämligen om för landstingets tjänstemän vad vi vill fokusera på när vi tagit makten efter valet i september. Ytterst är det också ett förspel till vårt gemensamma valmanifest.

Ur riktlinjerna:
Alliansen vill bygga ett starkare Kalmar län där tillväxt och fler jobb skapar resurser till välfärdssatsningar som ökar folkhälsan och gör länet ännu mer attraktivt att bo och verka i.

Vi vill skapa en lättillgänglig och modern sjukvård, utan köer och så nära patienterna som möjligt. Det ska vara enkelt och smidigt att hitta rätt i vården. Nära vård, som Alliansen kallar det, innebär bland annat fler mottagningar på mindre orter, mer vård som utförs på hälsocentralen eller i hemmet istället för på sjukhuset som idag, fler förebyggande insatser och ökat fokus på e-hälsolösningar. Så kan sjukvården jobba effektivare och klara sitt uppdrag i framtiden när vårdbehovet ökar.

Alliansen vill att arbetet med regional utveckling i den nya regionen ska ha ett tydligare syfte att gynna befolknings- och sysselsättningsutvecklingen för att skapa mer resurser till ytterligare satsningar på infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och utbildning. Viktiga områden här är bättre företagsklimat och infrastruktur samt färre och större arbetsmarknadsregioner i länet.”

Hela dokumentet kan du läsa här:

Alliansens budgetriktlinjer 2019

 

 

Annonser
Etiketter: ,
18 maj, 2018

Länsgränser och resor

Ibland säger man att detta med länsgränser spelar ju ingen roll. Vi reser till exempel enkelt över dem trots att kollektivtrafiken bedrivs länsvis.

Men det är inte riktigt sant.

Länsgränserna spelar tyvärr fortfarande stor roll när vi reser kollektivt. Trafiken är sämre synkad. Om man tittar på trafiken i Smålands inland så är det mycket sämre trafik över gränserna än inom länen trots att medborgarna rör sig i alla riktningar. I Kalmar län har vi många som reser från norra länet till exempelvis Linköping för att arbeta och studera. Men trots det så är det väldigt svårt att nå en samsyn över länsgränsen hur trafiken ska utvecklas och priser sättas. Idag reducerar Landstinget i Kalmar län priset för resor över länsgränsen men det gör inte Östergötland.

I relation till andra län som vi gränsar till har vi ett samarbete om biljettavgifterna. Men det samarbetet har tyvärr inneburit att vi har fått en länsgränsavgift som till exempel innebär att för en Emmabodabo är det dyrare att pendla till Växjö än till Kalmar trots att avstånden är desamma. Det är orimligt. Mitt mål och krav har länge varit att länsgränsavgifterna måste bort. Men det visar sig svårt att få alla parter med på det tåget. Idag möts vi mellan regionerna och landstingen i Sydsverige och då finns ett nytt förslag, som kommer reducera gränsavgifterna, men de försvinner inte. Så kampen måste fortsätta för en fortsatt reducering så att gränsavgifterna försvinner.

Christer Jonsson (C), oppositionsråd

15 maj, 2018

Ungas psykiska ohälsa måste tas på allvar

När landstingsstyrelsen sammanträdde den 9 maj stod den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i centrum. Det var revisorerna som hade granskat landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Den sammanfattande bedömningen var ”att det inte finns ett fullt ut välfungerande samarbete och samverkan mellan landstinget och länets kommuner”.

Granskningen visar att vården för barn och unga med psykisk ohälsa inte fungerar tillräckligt bra. Landstinget har också väntetider till Barn- och ungdomspsykiatrin. Här måste det ske förbättringar för de ungas skull. Revisorerna konstaterar visserligen att det finns en struktur för samarbete på ledningsnivå genom Länsgemensam ledning men att skolan och elevhälsan saknas i detta samarbete vilket är mycket oroande. Fler unga riskerar på sikt att hamna i svår psykisk ohälsa om vi inte kan hjälpa dem i tid. Därför måste samarbetet mellan skolan och sjukvården stärkas.

Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att åtgärda de brister som revisionen funnit i vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Alliansen ställde, till skillnad från majoriteten, tydliga krav på vad svaret ska innehålla i landstingsstyrelsen. De synpunkter som framfördes är särskilt viktiga att leva upp till i en tid av kraftigt ökande psykisk ohälsa i de yngre åldrarna i befolkningen. Samtliga förslag från Alliansen blev dock nedröstade. Fullmäktige fattade redan förra året beslut om att undersöka förutsättningarna att utveckla samverkan mellan landstinget och den kommunala elevhälsan i syfte att underlätta kontinuitet och helhetsperspektiv kring elevernas fysiska, psykiska och psykosociala hälsoutveckling. Alliansen vill därför veta vad den styrande majoriteten har gjort sedan dess för att verkställa beslutet och varför det fortfarande finns brister.

Landstingsalliansen delar också revisorernas uppfattning att det behöver skapas en väg in till hjälp vid psykisk ohälsa. Det måste bli enklare att hitta hjälp på rätt nivå i den vårdlabyrint som finns och slippa onödigt bollande mellan olika aktörer. Därför vill Alliansen att landstinget i samverkan med länets kommuner tar fram ett förslag till en telefonmottagning eller en särskild app för att underlätta för barn och ungdomar att få vägledning och därmed rätt hjälp i tid. Vidare vill Alliansen att det läggs särskild vikt vid att samtliga avtal och överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner inom området ska ses över och uppdateras. Detta gäller särskilt arbetet på lokal och verksamhetsnära nivå och hur informationsöverföringen mellan olika aktörer kan förbättras.

Landstingsstyrelsen ska senast den 31 oktober lämna ett svar på revisorernas granskning. Vår målsättning är att det då ska finnas en annan majoritet i landstinget som tar frågorna på större allvar och är beredd att vidta nödvändiga åtgärder.

Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd

 

 

 

Etiketter:
9 maj, 2018

Kräver åtgärder för vård av barn och unga med psykisk ohälsa

Landstingets revisorer har granskat landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Den sammanfattande bedömningen är att det inte finns ett fullt ut välfungerande samarbete och samverkan mellan landstinget och länets kommuner.

– Revisorerna visar på att vården för barn och unga med psykisk ohälsa inte fungerar tillräckligt bra. Landstinget har också väntetider till BUP. Här måste det nu ske förbättringar för barn och ungdomars skull, säger Christer Jonsson (C).

Revisorerna konstaterar visserligen att det finns en struktur för samarbete på ledningsnivå genom Länsgemensam ledning men att skolan och elevhälsan saknas i detta samarbete.

– Det är mycket oroande att skolan och elevhälsan inte finns med där. Fler unga riskerar att hamna i svår psykisk ohälsa om vi inte kan hjälpa dem tidigt. Därför måste vi stärka samarbetet mellan skolan och sjukvården, säger Malin Sjölander (M).

Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att åtgärda de brister som revisionen funnit i vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Alliansen ställer, till skillnad från majoriteten, tydliga krav på vad svaret ska innehålla. De synpunkter som framförs är särskilt viktiga att leva upp till i en tid av kraftigt ökande psykisk ohälsa i de yngre åldrarna i befolkningen

– Fullmäktige fattade redan förra året beslut om att undersöka förutsättningarna att utveckla samverkan mellan landstinget och den kommunala elevhälsan i syfte att underlätta kontinuitet och helhetsperspektiv kring elevernas fysiska, psykiska och psykosociala hälsoutveckling. Vi vill veta vad den styrande majoriteten har gjort sedan dess för att verkställa beslutet och varför det fortfarande finns brister, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Vi ser behovet av att skapa en väg till hjälp vid psykisk ohälsa. Det måste bli enklare att hitta hjälp på rätt nivå och slippa onödigt bollande mellan olika aktörer. Vi vill att landstinget tar fram ett förslag till en telefonmottagning eller en app för att underlätta för barn och ungdomar att få hjälp i tid, säger Pierre Edström (L).

Vidare vill vi att det läggs särskild vikt vid att samtliga avtal och överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner inom området ska ses över och uppdateras. Detta gäller särskilt arbetet på lokal och verksamhetsnära nivå och hur informationsöverföringen mellan olika aktörer kan förbättras.

Etiketter: