Posts tagged ‘bemanning’

28 januari, 2018

Vittnesmål om stressad arbetssituation

I veckan hade vi i Alliansgänget en hearing med de stora fackliga organisationerna i landstinget. Vi försökte lyssna in deras syn på de stora personalbekymmer som landstinget har med både brist på olika personalgrupper och svårigheter att ha rätt kompetens tillgänglig där den behövs bäst.

Men det finns en diskussion som oroar mig ännu mer och det är att alla tre företrädarna talar om den stress som finns i vardagen. Stress över scheman, stress över att man inte är säker på att man hunnit göra rätt eller ha riktigt rätt kunskap för det man ska göra.

Vi måste som arbetsgivare hitta sätt att minska detta tryck, så att man kan känna att man hinner göra ett bra jobb. Det ställer krav på stabil grundbemanning i verksamheten, att vi ger medarbetare möjlighet att vidareutbilda och fortbilda sig. Vi behöver också jobba mer med schemaläggningen i verksamheten. På sjukhusen har vi stort behov av schemaläggning dygnet runt, men hur ska det göras så att det blir så lite negativt som möjligt för hälsan, där har vi en stor utmaning som arbetsgivare.

För allianspartierna är arbetsförutsättningarna för vår personal en avgörande fråga framöver och landstinget i Kalmar län borde kunna bättre, men för det behövs ett nytt ledarskap efter valet i höst!

Christer Jonsson (C), oppositionsråd

 

Annonser
15 oktober, 2017

Dags att förbättra arbetsvillkoren i vården!

För att kunna bedriva vård med god kvalitet och kontinuitet är det nödvändigt att kunna bemanna sjukvården med rätt kompetens. Så enkelt är det.

När jag har följt personalen i deras arbete har många uttryckt stor frustration över hur ledande landstingsföreträdare brukar säga att verksamheten fungerar väl. Det stämmer nog gentemot patienterna, men bara på grund av att medarbetare är lojala mot patienter och kollegor och tar på sig extrapass, på bekostnad av familjeliv och ibland även den egna hälsan.

Vid landstingsfullmäktige nyligen ställde jag frågor angående just IVA i Oskarshamn, för att få fram fakta över hur verkligheten kan se ut på en av de enheter där bemanningsproblemen varit särskilt stora.

Under januari till augusti i år har sjuksköterskor där arbetat 46 extrapass, varav 21 dubbelpass, dvs två arbetspass samma dag. Det innebär bortåt två extrapass i veckan. Under samma period har undersköterskor arbetat 64 extrapass, varav 12 dubbelpass. Inget var dock beordrat, utan personalen löste schemaluckorna frivilligt, av lojalitet med patienter och kollegor. På så sätt går extrapassen ”under radarn” och rapporteras och registreras inte på samma sätt till fackförbund och arbetsgivare.

Övertidstimmar redovisas utslaget på hela enheten. Då syns inte extremfallen, som den sjuksköterska som under första halvåret hade jobbat över 100 övertidstimmar.

Hur mycket av sjuksköterskebristen som löses genom extrapass och dubbelpass i resten av landstinget är ingen som vet. Sådana uppgifter samlas märkligt nog inte in. Anledningen till att vi har data för IVA i Oskarshamn är för att jag begärde fram uppgifter för en begränsad enhet.

Många vittnar om den långsiktiga uttröttning som blir effekten av att jobba extrapass, dubbelpass och nattpass utan ledig dag för återhämtning. Det är hög tid att landstinget ser över vad man utsätter personalen för, så att man inte en vacker dag står utan både fast anställda och hyrpersonal. Inför sommaren gick det inte ens att uppbringa hyrpersonal, så IVA i Oskarshamn tvingades stänga under tio dagar.

Det är nödvändigt att förbättra arbetsvillkoren, särskilt för dem som jobbar treskift. Det måste bli mer attraktivt att jobba i landstinget. Tid för återhämtning är nödvändig. Kompetens och erfarenhet måste löna sig. Det behövs en ny politisk ledning för sjukvården i länet, som tar dessa orostecken på allvar!

Gudrun Brunegård, Oppositionsråd (KD)

29 juni, 2017

Personalbrist och vårdplatsbrist påverkar patientsäkerheten

Varje sommar brukar jag avsätta några dagar för att följa personalen i landstingets hälso- och sjukvård. Hittills har jag besökt primärvårdsjouren i Kalmar, sjukvårdsrådgivningen 1177, akuten och kvinnokliniken i Kalmar.

Kraftigt minskat antal vårdplatser och många i personalen på semester går inte obemärkt förbi. På vissa avdelningar kan belastningen periodvis bli väldigt hög, med överbeläggningar och flera svårt sjuka patienter som behöver vård, utan att det går att få in mer personal. Det riskerar påverka patientsäkerheten och sliter hårt på personalen.

Flera sjuksköterskor, barnmorskor och distriktsläkare har uttryckt oro för att antalet sjukskrivningar och uppsägningar ska öka på grund av den tunga arbetsbelastningen och känslan att inte räcka till. Det skulle allvarligt påverka den långsiktiga bemanningssituationen.

Vi har i Alliansen tagit fram många konkreta förslag till hur man kan skapa en bättre arbetsmiljö och göra det mer attraktivt att arbeta i landstinget. En del av de pengar man nu lägger på hyrpersonal borde istället gå till att förbättra arbetsmiljön för våra egna anställda. Vi vill också lägga avsevärt mer pengar på primärvården.

Det är nu hög tid att Landstingets S+MP+V-majoritet tar signalerna på allvar. Sjuksköterskor och barnmorskor måste få rimliga arbetsvillkor, med lön efter ansvar och kompetens, återhämtning efter nattpass och vårdserviceteam som avlastar enklare arbetsuppgifter. Antalet patienter per distriktsläkartjänst behöver stegvis minska. Ett första mål borde vara 1500 istället för nuvarande mål på 1650, för att ge rimlig tid för varje patient. På sikt bör målet vara 1000 patienter per distriktsläkare. Det skulle göra det lättare att rekrytera läkare till primärvården. På så vis skulle många patienter få vård på rätt nivå och inte behöva vända sig till sjukhusen mer än vid riktigt allvarliga tillstånd.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd

9 maj, 2017

Alliansens bugetriktlinjer 2017

Idag presenterar vi våra budgetriktlinjer för inför höstens budget och planperioden 2018-2020. Inga siffor (de kommer i november), men ett antal utmaningar landstinget måste ta tag i för att i framtiden klara sitt befintliga sjukvårdsuppdrag och det kommande ansvaret för regional utveckling. Och ett antal åtgärder för att fixa utmaningarna.

Här är de tre stora utmaningarna:

 • Sjukvårdens anpassning till ett ökat vårdbehov i framtiden.
 • Behålla befintliga medarbetare och rekrytera nya med rätt kompetens.
 • Ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Här är vår ”åtgärds-11:a”, våra viktigaste punkter i budgetriktlinjerna:

 1. Skapa en sammanhållen och nära hälso- och sjukvård som utnyttjar resurserna så effektivt som möjligt i hela länet.
 2. Flytta resurser och vård från sjukhusen till primärvården samt sätta ett tydligt och långsiktigt mål för detta.
 3. Genomföra en total översyn av grundbemanningen inom hälso- och sjukvården utifrån att vården ska vara jämlik i hela länet.
 4. Införa en trohetsbonus för att belöna trotjänare med erfarenhet.
 5. Höja tempot i utvecklingen och kraven på landstingets journalsystem.
 6. Skapa en plan med tydligt siffersatta mål för vårdens tillgänglighet digitalt och patienternas digitala möjligheter.
 7. Ta fram en strategi för budgetar i balans i förvaltningarna, för att skapa arbetsro och långsiktighet.
 8. På sikt minska antalet patienter per läkare i primärvården avsevärt.
 9. Ta fram mål för hur skillnaden i livslängd mellan människor med psykisk ohälsa och dem med psykiskt välbefinnande ska minska.
 10. Göra det lättare att få akut sjukvård på rätt nivå.
 11. Förstärka det förebyggande arbetet med hälsokontroller 40-50-60 år, enligt Västerbottenmodellen.

Mer om allt detta kan du läsa här:

Alliansens Budgetriktlinjer 2017