Posts tagged ‘bemanning’

9 maj, 2017

Alliansens bugetriktlinjer 2017

Idag presenterar vi våra budgetriktlinjer för inför höstens budget och planperioden 2018-2020. Inga siffor (de kommer i november), men ett antal utmaningar landstinget måste ta tag i för att i framtiden klara sitt befintliga sjukvårdsuppdrag och det kommande ansvaret för regional utveckling. Och ett antal åtgärder för att fixa utmaningarna.

Här är de tre stora utmaningarna:

 • Sjukvårdens anpassning till ett ökat vårdbehov i framtiden.
 • Behålla befintliga medarbetare och rekrytera nya med rätt kompetens.
 • Ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Här är vår ”åtgärds-11:a”, våra viktigaste punkter i budgetriktlinjerna:

 1. Skapa en sammanhållen och nära hälso- och sjukvård som utnyttjar resurserna så effektivt som möjligt i hela länet.
 2. Flytta resurser och vård från sjukhusen till primärvården samt sätta ett tydligt och långsiktigt mål för detta.
 3. Genomföra en total översyn av grundbemanningen inom hälso- och sjukvården utifrån att vården ska vara jämlik i hela länet.
 4. Införa en trohetsbonus för att belöna trotjänare med erfarenhet.
 5. Höja tempot i utvecklingen och kraven på landstingets journalsystem.
 6. Skapa en plan med tydligt siffersatta mål för vårdens tillgänglighet digitalt och patienternas digitala möjligheter.
 7. Ta fram en strategi för budgetar i balans i förvaltningarna, för att skapa arbetsro och långsiktighet.
 8. På sikt minska antalet patienter per läkare i primärvården avsevärt.
 9. Ta fram mål för hur skillnaden i livslängd mellan människor med psykisk ohälsa och dem med psykiskt välbefinnande ska minska.
 10. Göra det lättare att få akut sjukvård på rätt nivå.
 11. Förstärka det förebyggande arbetet med hälsokontroller 40-50-60 år, enligt Västerbottenmodellen.

Mer om allt detta kan du läsa här:

Alliansens Budgetriktlinjer 2017

 

Annonser
13 april, 2017

Använd medarbetarnas kompetens bättre

Landstingsalliansen är just nu mitt uppe i en länsrunda där vi träffar olika verksamheter men även fackliga organisationer. Igår var turen kommen till Oskarshamns sjukhus som rönt stora framgångar även på nationell nivå och återigen blev utsett till det bästa mindre sjukhuset i landet. Det var för övrigt fjärde gången på fem år som sjukhuset tog hem utmärkelsen.

Som en röd tråd genom de besök vi gjort går bemanningsproblemen. De finns oavsett om man besöker sjukhuset i Västervik, Oskarshamn eller Kalmar och oavsett om man diskuterar sjukhus, primärvård eller psykiatri. Bemanningsproblemen är inte bara stora på längre sikt utan även akuta på kort sikt, det vill säga under den kommande sommaren. Det är inte bara inom läkaryrket som bristen är stor utan i än större utsträckning bland sjuksköterskor särskilt på våra tre sjukhus. Vi vet också att psykiatrin brottas med vakanta tjänster både bland läkare, psykologer och sjuksköterskor. På sikt ser även Kommunal, som till exempel organiserarar undersköterskor, rekryteringsproblem.

Anledningarna till bemanningsproblemen ligger främst i lön och arbetsmiljö men även i en allmän frustration hos våra medarbetare över att inte få använda den kompetens man har på rätt sätt. Administration och dokumentation tar allt mer tid från vårdarbetet för många. Uppmärksamhet har tidigare riktats på läkares låga tidsandel för direkt patientarbete men nu visar även lokala mätningar på ett av våra sjukhus att så mycket som en tredjedel av en sjuksköterskas arbetstid kan gå till annat än direkt patienttid, till exempel administration, dokumentation, förberedelser och arbetsplatsträffar. Mycket av detta arbete skulle istället kunna utföras av rena administratörer, medicinska sekreterare eller andra så kallade vårdnära tjänster.

Det här gör att landstingets resurser inte hanteras på rätt sätt. Det måste därför bli en bättre balans mellan vårdarbete och administration. Varje medarbetare i vårt landsting måste känna att hen får arbeta på toppen av sin kompetens och att arbetet innebär både en utmaning och en stimulans. Inga andra verksamheter skulle acceptera ett arbetssätt där resurserna används så felaktigt. Om vi ska kunna klara den framtida bemanningen och hälso- och sjukvårdens övriga stora utmaningar så måste vi ta i detta problem på ett mycket bättre sätt än vi gör nu.

Pierre Edström (L), oppositionsråd