Posts tagged ‘medarbetare’

1 augusti, 2018

Sommarbemanningen på nytt i fokus

Valdagen den 9 september närmar sig med stormsteg och inte bara den utan förhandsröstningen som börjar den 22 augusti. Alla letar efter valvinnare och frågor som ska lyfta valresultatet. I landstinget fortsätter vi allianspartier förberedelserna. De sista gemensamma materialen tas fram, material som vi hoppas ska bidra till ett majoritetsskifte i landstinget.

De frågor som media tagit upp i sommar med landstingskoppling har framför allt haft med bemanningen att göra. Det har nämligen kommit nya larmsignaler från våra medarbetare om den hårda arbetsbelastningen för dem med patientnära arbete. Samtidigt meddelar verksamhetsledningarna att bemanningen fungerat bra. Vem ska man egentligen tro på? Det är svårt att inte ta till sig av berättelserna som kommer från våra medarbetare ”på golvet” om arbetade dubbelpass och förskjutna semestrar. Flera beskriver också en situation med överbeläggningar och patienter som skickas hem utan att vara färdigbehandlade.

Tyvärr är jag inte överraskad. Landstinget har länge haft svårt att rekrytera personal. Anställningsvillkor och arbetsmiljö måste förbättras men det är inget som står högt på agendan för den socialdemokratiskt ledda landstingsledningen. Deras lösning är att anlita dyra bemanningsbolag eller minska antalet vårdplatser. Inget av det löser det grundproblemet. Kritiken mot neddragningar, sammanslagningar och omorganisationer har också varit hård och kommit från både medarbetare, fackförbund och oss i den politiska oppositionen.

Socialdemokraternas ständiga sommarstängningar fungerar inte. Behovet av sjukvård sjunker inte bara för att vårdplatser försvinner. Resultatet blir en orimlig arbetsbörda för medarbetarna. Kombinationen av utmattad personal och omplacerade patienter är inte heller bra ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Landstingets kostnader för inhyrd personal ökade kraftigt under årets första fyra månader, jämfört med samma period under fjolåret. Bara mellan år 2014-2017 betalade landstinget ut 558 miljoner kronor till olika bemanningsbolag och kostnaderna fortsätter att öka i år och når nya rekordnivåer. Alliansen har under flera år föreslagit att en del av de hundratals miljonerna som läggs på bemanningsbolag istället ska användas till förbättrade arbetsvillkor för landstingets egna anställda. Landstinget borde värna om de medarbetare som ännu jobbar kvar, inte slita ut dem. Våra medarbetare är värda en bättre personalpolitik. Vid valet den 9 september är den möjlig att förändra.

Pierre Edström (L)
Oppositionslandstingsråd

 

Annonser
13 november, 2017

Medarbetarna är grunden för god vård

En av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla en god kvalitet i hälso- och sjukvården är en attraktiv personalpolitik. Medarbetare som trivs på jobbet och som värderas för sin kompetens bidrar till engagemang, god kontinuitet och patientsäkerhet.

För att upprätthålla en hög och bred kompetensnivå räcker det inte med att lyckas rekrytera nya medarbetare. Man måste också lyckas behålla dem som arbetat länge och byggt upp en erfarenhet. Så är det tyvärr inte idag.

Vi vill att det ska synas i lönekuvertet från landstinget att du arbetat länge och byggt upp en värdefull kompetens. Erfarenhet, kompetens och ansvarstagande ska alltid värdesättas. Detta är idag väldigt viktigt då vi ser en större rörlighet och konkurrens.

Vi har haft en orolig tid med stängda vårdplatser och personal som lämnat landstinget för andra arbetsgivare. Nästan 9000 personer i länet skrev under Kristdemokraternas upprop om att öppna vårdplatserna och stärka villkoren för sjuksköterskorna. Vi fortsätter den kampen. I november fattar landstingsfullmäktige beslut om den nya landstingsplanen. Alliansen har lagt ett antal skarpa förslag för att förbättra situationen för landstingets medarbetare. Här följer några av förslagen:

  • Vi vill genomföra en total översyn av grundbemanningen inom hälso- och sjukvården i syfte att skapa en jämlik vård i hela länet.
  • Vi vill införa en bonus för personer med lång erfarenhet och anställningstid.
  • Vi vill ta fram en lönemodell som bättre värdesätter kompetens och ansvarstagande.
  • Vi vill också utveckla mer flexibla anställningsformer för studenter och seniorer.

Utan kompetent personal kan inte landstinget fullgöra sitt uppdrag och ge hälso- och sjukvård till länsbor och besökare. Därför prioriterar vi personalen.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionslandstingsråd

 

 

 

 

 

 

 

2 juni, 2017

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

Medarbetarna i landstinget gör varje dag ett fantastiskt arbete. Man hjälper, visar omsorg, ger utmärkt service och räddar liv. Det är viktigt att vi är rädda om våra medarbetare som är vår viktigaste resurs.

Det är ingen hemlighet att det är en stor utmaning för landstinget att i tillräcklig grad attrahera medarbetare att ta en anställning hos oss och dessutom stanna över tid.

Det pågår en stor konkurrens om medarbetarna inom offentlig hälso- och sjukvård och det är viktigt att vi kan erbjuda goda villkor för medarbetarna. Som landsting behöver vi vara bäst på att erbjuda en attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats.

Just därför är det anmärkningsvärt att notera när man läser landstingets årsredovisning för år 2016, att vi som landsting inte når några av de mål som vi har för området.

Alliansen har presenterat ett flertal förslag som ska vända den negativa trenden.

Vi vill se över den fasta grundbemanningen och utveckla arbetsvillkoren. Är det rimligt att jobba treskift? Vi tror att det behöver ses över. Vi vill också införa en trohetsbonus för de medarbetare som varit länge i verksamheten. Det måste löna sig att stanna kvar. Vi vill öronmärka delar av den merkostnad vi har för hyrpersonal för att istället göra lönesatsningar inom bristyrken. Vi vill också renodla yrkesrollerna så att medarbetare får fokusera på sin huvudkompetens och också minimera administrationen för medarbetare med direkt patientkontakt.

Arbetet med en attraktiv och utvecklande arbetsplats är förmodligen en av de största utmaningar vi har att arbeta med nu. Mycket görs men vi kan ändå konstatera att den politiska majoriteten inte lyckas hela vägen. Det gjorde man inte heller året innan.

Landstinget i Kalmar län behöver en ny politisk ledning. Vi söker ditt förtroende för att framöver skapa ett arbetsklimat inom hälso- och sjukvården som attraherar den bästa kompetensen att arbeta och stanna i vårt landsting. Medarbetarna är vår viktigaste resurs.

Jimmy Loord (KD), politisk sekreterare och ledamot i landstingsfullmäktige