Posts tagged ‘psykisk ohälsa’

15 maj, 2018

Ungas psykiska ohälsa måste tas på allvar

När landstingsstyrelsen sammanträdde den 9 maj stod den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i centrum. Det var revisorerna som hade granskat landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Den sammanfattande bedömningen var ”att det inte finns ett fullt ut välfungerande samarbete och samverkan mellan landstinget och länets kommuner”.

Granskningen visar att vården för barn och unga med psykisk ohälsa inte fungerar tillräckligt bra. Landstinget har också väntetider till Barn- och ungdomspsykiatrin. Här måste det ske förbättringar för de ungas skull. Revisorerna konstaterar visserligen att det finns en struktur för samarbete på ledningsnivå genom Länsgemensam ledning men att skolan och elevhälsan saknas i detta samarbete vilket är mycket oroande. Fler unga riskerar på sikt att hamna i svår psykisk ohälsa om vi inte kan hjälpa dem i tid. Därför måste samarbetet mellan skolan och sjukvården stärkas.

Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att åtgärda de brister som revisionen funnit i vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Alliansen ställde, till skillnad från majoriteten, tydliga krav på vad svaret ska innehålla i landstingsstyrelsen. De synpunkter som framfördes är särskilt viktiga att leva upp till i en tid av kraftigt ökande psykisk ohälsa i de yngre åldrarna i befolkningen. Samtliga förslag från Alliansen blev dock nedröstade. Fullmäktige fattade redan förra året beslut om att undersöka förutsättningarna att utveckla samverkan mellan landstinget och den kommunala elevhälsan i syfte att underlätta kontinuitet och helhetsperspektiv kring elevernas fysiska, psykiska och psykosociala hälsoutveckling. Alliansen vill därför veta vad den styrande majoriteten har gjort sedan dess för att verkställa beslutet och varför det fortfarande finns brister.

Landstingsalliansen delar också revisorernas uppfattning att det behöver skapas en väg in till hjälp vid psykisk ohälsa. Det måste bli enklare att hitta hjälp på rätt nivå i den vårdlabyrint som finns och slippa onödigt bollande mellan olika aktörer. Därför vill Alliansen att landstinget i samverkan med länets kommuner tar fram ett förslag till en telefonmottagning eller en särskild app för att underlätta för barn och ungdomar att få vägledning och därmed rätt hjälp i tid. Vidare vill Alliansen att det läggs särskild vikt vid att samtliga avtal och överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner inom området ska ses över och uppdateras. Detta gäller särskilt arbetet på lokal och verksamhetsnära nivå och hur informationsöverföringen mellan olika aktörer kan förbättras.

Landstingsstyrelsen ska senast den 31 oktober lämna ett svar på revisorernas granskning. Vår målsättning är att det då ska finnas en annan majoritet i landstinget som tar frågorna på större allvar och är beredd att vidta nödvändiga åtgärder.

Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd

 

 

 

Annonser
Etiketter:
9 maj, 2018

Kräver åtgärder för vård av barn och unga med psykisk ohälsa

Landstingets revisorer har granskat landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Den sammanfattande bedömningen är att det inte finns ett fullt ut välfungerande samarbete och samverkan mellan landstinget och länets kommuner.

– Revisorerna visar på att vården för barn och unga med psykisk ohälsa inte fungerar tillräckligt bra. Landstinget har också väntetider till BUP. Här måste det nu ske förbättringar för barn och ungdomars skull, säger Christer Jonsson (C).

Revisorerna konstaterar visserligen att det finns en struktur för samarbete på ledningsnivå genom Länsgemensam ledning men att skolan och elevhälsan saknas i detta samarbete.

– Det är mycket oroande att skolan och elevhälsan inte finns med där. Fler unga riskerar att hamna i svår psykisk ohälsa om vi inte kan hjälpa dem tidigt. Därför måste vi stärka samarbetet mellan skolan och sjukvården, säger Malin Sjölander (M).

Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att åtgärda de brister som revisionen funnit i vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Alliansen ställer, till skillnad från majoriteten, tydliga krav på vad svaret ska innehålla. De synpunkter som framförs är särskilt viktiga att leva upp till i en tid av kraftigt ökande psykisk ohälsa i de yngre åldrarna i befolkningen

– Fullmäktige fattade redan förra året beslut om att undersöka förutsättningarna att utveckla samverkan mellan landstinget och den kommunala elevhälsan i syfte att underlätta kontinuitet och helhetsperspektiv kring elevernas fysiska, psykiska och psykosociala hälsoutveckling. Vi vill veta vad den styrande majoriteten har gjort sedan dess för att verkställa beslutet och varför det fortfarande finns brister, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Vi ser behovet av att skapa en väg till hjälp vid psykisk ohälsa. Det måste bli enklare att hitta hjälp på rätt nivå och slippa onödigt bollande mellan olika aktörer. Vi vill att landstinget tar fram ett förslag till en telefonmottagning eller en app för att underlätta för barn och ungdomar att få hjälp i tid, säger Pierre Edström (L).

Vidare vill vi att det läggs särskild vikt vid att samtliga avtal och överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner inom området ska ses över och uppdateras. Detta gäller särskilt arbetet på lokal och verksamhetsnära nivå och hur informationsöverföringen mellan olika aktörer kan förbättras.

Etiketter:
21 januari, 2018

Psykisk ohälsa en utmaning för hela samhället

Enligt en nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen lider allt fler barn och unga vuxna av psykisk ohälsa. Bland barn i åldern 10-17 år har den psykiska ohälsan ökat med över 100 procent på tio år. I gruppen unga vuxna (18-24 år) är ökningen cirka 70 procent under samma period.

Det betyder att nästan 190 000 barn och unga vuxna lider av någon form av psykisk ohälsa. Nu gäller det att ta reda på orsakerna till denna katastrofala ökning. Vad vi dock vet säkert är att orsakerna går att hitta på nästan alla nivåer i samhället – i hemmet, skolan, på sociala medier och i arbetslivet. Många barn och ungdomar växer upp i otrygghet och får en tung och skavande ryggsäck med sig genom livet i form av bristande självförtroende och dålig självkänsla.

Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Situationen i vårt län ser inte annorlunda ut. Sämst i länet mår enligt Socialstyrelsen unga kvinnor i Västervik. Närmare var femte kvinna mellan 18-24 år i Västervik har under 2016 sökt vård för psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan är som sagt ett samhällsproblem och inte bara något för hälso- och sjukvården att lösa. Vi får ofta ta hand om och behandla symtomen men de bakomliggande orsakerna går oftast att hitta på andra håll. Hälso- och sjukvården kan i viss mån arbeta förebyggande men oftast kommer man in i ett senare skede som handlar om vård och behandling. Vår hjälp måste vara lättillgänglig med låga trösklar. Som landstingsallians har vi vid flera tillfällen lagt förslag där vi på ett bättre sätt vill uppmärksamma gruppen unga vuxna. Vi har sett problemen och lagt förslag om mottagningsverksamhet mer av typen ”drop-in” men ständigt fått våra förslag nedröstade. Frågan är hur mycket längre utvecklingen måste fortgå innan fler ska få upp ögonen? Vi har inte råd att vänta längre. Vi har inte råd att lämna våra ungdomar i sticket. Vi måste ta problemen på allvar och ge hjälp i tid. Det jobbet måste ske parallellt på alla nivåer.

Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd (L)

 

Etiketter:
11 december, 2017

Att förebygga självmord

Varje människoliv är oändligt värdefullt. 45 personer i Kalmar län tog sitt liv förra året. Det är ett konstaterande som berör.

Till det kommer alla anhöriga, arbetskamrater, vänner, grannar – och även den blåljuspersonal som berörs när ett självmord har inträffat. Och torsdagen i veckan som gick var en dag som berörde. Den handlade om hur länet arbetar med att förebygga självmord.

45 människoliv kan räknas om i motsvarande ett genomsnitt på 1350 förlorade människoår.

Kalmar län har höga siffror i förhållande till befolkningstalen. Under lång tid drev Alliansen på för att få till stånd ett läns- och sektorsövergripande arbete. Inte bara hälso- och sjukvården, utan även Trafikverket, för att minska risken att människor tar sina liv på vägar och järnvägar, Polisen och räddningstjänsten, för att förbättra bemötandet och kanske bli än skickligare på att avvärja ett pågående självmordsförsök. Men inte minst skolor och arbetsplatser, för att lära sig känna igen tecknen på att någon mår så dåligt att hon eller han inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv. Många liv kan räddas genom att personen känner sig sedd och lyssnad till och får hjälp att hantera sina problem.

Hela samhället behöver ställa upp och lära sig att på olika sätt minska riskerna. Kunskap och redskap behöver utvecklas och spridas, för hur man som medmänniska bemöter en person som funderar på att ta sitt liv. Sedan starten för två år sedan har ett femtiotal personer i länet utbildats i första hjälpen för psykisk hälsa (Mental Health First Aid MHFA), en metod som används av organisationen Suicide Zero. Dessa har i sin tur utbildat flera hundra instruktörer. Dessvärre är de ojämnt spridda i länet. I flera kommuner har arbetet ännu inte kommit igång.

Förebyggande arbete lönar sig. I Uppsala län har man räknat ut att om man med deras psykiatriambulans kan rädda ett enda människoliv, så har de 19 miljoner den kostar lönat sig samhällsekonomiskt. Därför är det särskilt ironiskt att Pierre Edströms motion om en psykiatriambulans i Kalmar län avslogs så sent som dagen före konferensen. Kan man hoppas att den rödgröna majoriteten hinner ta sitt förnuft tillfånga inför behandlingen i fullmäktige i mars?

Varje åtgärd för att förebygga självmord betyder något. Nu gäller det att fortsätta arbetet, sprida kunskap och skapa strukturer.

Det får inte vara en slump om man för hjälp!

Gudrun Brunegård (KD), Vice ordförande i Folkhälsoutskottet, som ansvarade för dagen